KALASTUSLAKIIN TULEE MUUTOKSIA

19.12.2023

KALASTUSLAKIIN TULEE MUUTOKSIA, jotka kalastajien tulee ottaa huomioon. Ne koskevat mm. kalojen vapauttamista ja lopettamista sekä vapaa-ajan kalastuksen  saalisilmoittamista, kaupallisen kalastuksen saaliiden ilmoittamisvelvollisuutta, kalataloushallinnon rekistereitä ja kalastusrikkomus säännöksiä. Näistä tarkemmin alla.

Kalastuslain 58 §:ään koskien kalojen vapauttamista lisätään uusi 3. momentti. Uuden momentin mukaan takaisin veteen laskettavaa kalaa on käsiteltävä mahdollisimman varoen. Jos takaisin veteen laskettava kala on selvästi vahingoittunut, kala on lopetettava ennen kuin se lasketaan veteen. 

Kalastuslakiin lisätään uusi 58 a §. Säännös koskee kalojen ja rapujen lopetusta. Säännöksen olennainen sisältö on se, että saaliiksi otettava tai syöttinä käytettävä kala tai rapu on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla menetelmällä ja tekniikalla. Kalaa tai rapua ei tarvitse saaliiksi ottamisen jälkeen välittömästi lopettaa, jos olosuhteet vaikeuttavat lopetusta, tai jos saalista säilytetään sumpussa taikka muussa vastaavassa kalojen tai rapujen säilyttämiseen soveltuvassa laitteessa tai tilassa. Lopetusvelvollisuus ei koske kerralla saatavaa suurta saalismäärää. Lisäksi kalastuslain 47 §:n 1 momenttiin lisätään uusi 9. kohta, jonka mukaan ELY-keskus voi myöntää poikkeusluvan 58 a §:ssä säädettyyn lopetusvelvollisuuteen.

Kalastuslakiin lisätään uusi 62 a §. Säännös koskee vapaa-ajan kalastuksen saalisilmoitusta. Säännöksen mukaan jokaisen 16 vuotta täyttäneen vapaa-ajankalastuksen harjoittajan on tehtävä määräajassa ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvalla alueella saalisilmoitus saaliiksi saadusta kalasta, käytetystä kalastusvälineestä ja pyyntialueesta, jos se on tarpeen kyseisen lajin tai kannan kestävän käytön ja hoidon suunnittelemiseksi sekä järjestämiseksi tai luontaisen elinkierron varmistamiseksi tai vieraslajin seurannan järjestämiseksi. Ilmoitus on tehtävä niin ikään vapautetusta kalasta. Säännöksen tosiasiallinen soveltaminen kuitenkin tulee tapahtumaan vasta asetuksen antamisen myötä, koska valtioneuvoston asetuksella (jota ei vielä ole annettu ainakaan 15.12.2023 mennessä) on tarkoitus tarkentaa ilmoitusvelvollisuuden sisältöä.

Kalastuslain 90 §:ää muutetaan. Säännös koskee sisävesiltä saatujen kaupallisen kalastuksen saaliiden ilmoittamisvelvollisuutta. Tärkeimpänä muutoksena on se, että ilmoittaminen siirtyy Luonnonvarakeskukselta ELY-keskukselle.

Kalastuslain kalataloushallinnon rekistereitä koskevia säännöksiä uudistetaan. Kalastuslain 92 § – 96 §:t koskevat muutoksia ja lisäksi kalastuslakiin lisätään uusi 95 a §. Tarkoituksena muutoksilla on yhdenmukaistaa säätelyä tietosuoja-asetuksen ja -lain kanssa, sekä päivittää ja selkeyttää tietohallinnon terminologiaa ja vahvistaa viranomaisten välistä tietojenluovutusta. Kalastuslain 3 momenttia uudistetaan 99 §:n osalta. Momentin muutoksella annetaan mahdollisuus kalastuksenvalvojille valvoa EU-säännöksiä vapaa-ajankalastuksen osalta. Kaupallisen kalastuksen osalta ei kuitenkaan tule muutosta. 

Kalastuslain 118 §:n kalastusrikkomussäännöksiin tehdään muutoksia. Säännöksen 1 momentin 10 kohdan osalta uutena kalastusrikkomuksena tulee rangaistavaksi kalastuslain 90 §:ssä säädettyä saaliiden ilmoitusvelvollisuuden rikkominen. Lisäksi säännöksen 1 momenttiin lisätään uusi 15. kohta, jonka mukaan rangaistavaksi tulee kalastuslain 74 §:ssä säädetyn istutusten ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti. Lisäksi säännöksen 1 momenttiin lisätään uusi 16. kohta, jonka mukaan rangaistavaksi tulee vapaa-ajankalastuksessa Euroopan unionin neuvoston kalastuksessa Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamista koskevan asetuksen säännösten vastaisesti lohen saaliiksi ottaminen kiellettynä aikana tai kalastajalle asetetun lohta koskevan saaliskiintiön ylittäminen.

Nämä muutokset ovat nähtävissä jo tällä hetkellä kalastuslain sähköisessä versiossa www.finlex.fi -sivustolla.